Ruszyła zbiórka zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską wypowiadającą Konwencję Stambulską PDF Drukuj Email
piątek, 09 października 2020 07:31

 

Oficjalnie rozpoczęto zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą, której celem jest wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej oraz zastąpienie jej skuteczną alternatywą, Konwencją Praw Rodziny. W tym celu w Sejmie zarejestrowano komitet obywatelski. Taki tan rzeczy oznacza, że oficjalnie rozpoczęto zbieranie podpisów pod projektem zakładającym wypowiedzenie ideologicznego dokumentu.

Warto przypomnieć, że Konwencja zobowiązuje do czynnej likwidacji przemocy wobec kobiet (Art.1) poprzez ofensywną i agresywną zmianę wzorców społecznych i kulturowych, wykorzenienie uprzedzeń, zwyczajów, tradycji, kultury, religii, „honoru” opartych na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn (Art. 12 pkt. 1 i 5). Temu celowi ma służyć obowiązkowe wprowadzenie oficjalnych programów nauczania dot. stereotypowego pojmowania ról społecznych (w tym płci) na wszystkich poziomach edukacji (Art.14) i w innych placówkach edukacyjnych, a także w mediach, klubach itp. W rzeczywistości będą się pojawiały programy instruktażowe dotyczące różnorodnych zachowań i preferencji seksualnych, zwalczające seksualne stereotypy, uczące teko jak podejmować współżycie bez poczucia wstydu i winy.

Warto przypomnieć raz jeszcze, że Konwencja mówi wprost o tym, że "jedną z przyczyn przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest religia i tradycja" (art. 12 ust. 5). Tym samym widać wyraźnie, że postulaty neomarksistowskiego "marszu przez instytucje" ukryte w Konwencji, pod płaszczykiem walki z przemocą wobec kobiet, zmierzają nie tylko do eliminacji religii z obszaru społecznego, uznając ją podobnie jak leninizmie za pewien rodzaj zabobonu, ale przede wszystkim wprowadza się "zmianę społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn".

Zauważmy, że w toczącej się obecnie debacie na temat Konwencji Stambulskiej, głos zabrał Episkopat Polski. Prezydium Episkopatu zwróciło uwagę na to, że małżeństwo stanowić może jedynie "trwały związek kobiety i mężczyzny". Podkreśliło z uwagą, że  "dopełniające się role: macierzyństwo i ojcostwo", "nie są stereotypami kulturowymi, ale fundamentem życia człowieka i społeczeństwa, zgodnie z wolą samego Stwórcy".

Zastępca pełnomocnika komitetu inicjatywy obywatelskiej „Tak dla rodziny, nie dla gender", Karolina Pawłowska, zwraca uwagę na fakt, że Konwencja Stambulska wykorzystuje zjawisko przemocy domowej do tego, aby przeforsować radykalne, poprawnie politycznie ideologiczne rozwiązania. Jak zaznacza: "Jak pokazują wszystkie dane Konwencja Stambulska jest dokumentem, który nie realizuje ochrony przed przemocą i przeciwdziałaniu przemocy w sposób skuteczny. W tych państwach, w których ten paradygmat walki z przemocą – obecny w konwencji – został przyjęty, odsetek przemocy wobec kobiet jest bardzo wysoki – przy jednoczesnej bardzo niskiej zgłaszalności tego typu wydarzeń do organów ścigania. Celem naszego komitetu jest wypowiedzenie tego niebezpiecznego dokumentu i zastąpienie go pozytywna alternatywą, która w sposób skuteczny będzie chronić rodzinę oraz wszystkich jej członków".

Jak poinformował Instytut na Rzecz Kultury Prawnej "Ordo Iuris": "Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, przyjęła  zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Tak dla rodziny, nie dla gender". Jego celem jest wypowiedzenie przez Polskę Konwencji Stambulskiej i rozpoczęcie prac nad Konwencją o Prawach Rodziny". Rejestracja Komitetu oznacza, że rozpoczął się jednocześnie czas zbierania podpisów pod projektem ustawy.

W obecnej sytuacji palącą potrzebę stanowić powinno wprowadzenie prawnych rozwiązań służących wzmocnieniu i chronieniu rodziny. W tym kontekście Konwencja Stambulska nie tylko stoi w opozycji wobec praw przysługujących rodzinom, ale narzuca ideologiczne wypracowane przez marksistów kulturowych "dogmaty", według których mamy do czynienia ze stereotypową rolą kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, przy jednoczesnym ukazywaniu religii jako jawnego obszaru stosowania przemocy wobec kobiet.

Przypomnijmy, że to właśnie polscy biskupi zachęci nas do tego, aby wspierać wszelkie formy zmian w prawie karnym, które będą mogły służyć zwiększeniu ochrony i bezpieczeństwa kobiet, jak i samego życia rodzinnego. Nasi Pasterze wskazali wyraźnie, że: "Głównymi źródłami kryzysowych zjawisk w życiu rodzinnym, przechodzących niekiedy w patologię i przemoc są: alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia, a także pornografizacja kultury masowej oraz związane z nią uprzedmiotowienie kobiety i dehumanizacja życia seksualnego".

Dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

Wszelkie informacje związane z inicjatywą znajdują się w niniejszym linku: http://chronmyrodziny.pl/