POAK PDF Drukuj
czwartek, 02 grudnia 2010 01:00

Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej

STATUT AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE
Warszawa 2010
(Art. 37 - 50)

Rozdział IV

Struktury organizacyjne
Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej

Art. 37
Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej powołuje Parafialne Oddziały.

Art. 38
Organami Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej są:

1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

Art. 39
W Walnym Zebraniu ma prawo uczestniczyć każdy członek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Art. 40
1. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebrania zwyczajne zwołuje Prezes Zarządu Parafialnego Oddziału przynajmniej raz w roku, nadzwyczajne w miarę potrzeby lub na wniosek Parafialnego Asystenta Kościelnego, Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek 1/4 członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

3. Jeżeli urząd Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału nie jest obsadzony albo prezes nie wykonuje obowiązku określonego w ust. 2, Walne Zebrania zwołuje Parafialny Asystent Kościelny.

Art. 41
Do sposobu podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Parafialnego Oddziału stosuje się odpowiednio art. 27 statutu.

Art. 42
1. Do kompetencji Walnego Zebrania członków Parafialnego Oddziału należy:


1) wybór dwóch lub trzech kandydatów na prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału;
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu Parafialnego Oddziału;
3) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału;
4) uchwalanie planu finansowego Parafialnego Oddziału;
5) uchwalanie wysokości składek członkowskich;
6) ocena rocznego sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej w parafii;
7) udzielanie absolutorium Zarządowi Parafialnego Oddziału;
8) uchwalenie umotywowanego wniosku do biskupa diecezjalnego o odwołanie Prezesa Zarządu w związku z nieotrzymaniem absolutorium przez Zarząd;
9) ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału;
10) podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w parafii.

2. Walne Zebranie dokonuje wyboru kandydatów
na prezesa oraz członków organów Parafialnego Oddziału spośród swoich członków.

Art. 43
Inicjatywy ponad parafialne podejmowane przez Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, muszą być uzgadniane z Zarządem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Art. 44
1. W skład Zarządu Parafialnego Oddziału wchodzą:


1) prezes,
2) wiceprezes,
3) sekretarz,
4) skarbnik,
5) od jednego do czterech członków.

2. Funkcja wiceprezesa może być łączona z funkcją sekretarza lub skarbnika.

Art. 45
1. Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału mianuje biskup diecezjalny spośród dwóch lub trzech kandydatów wybranych przez Walne Zebranie, przedstawionych przez Parafialnego Asystenta Kościelnego.

2. Zarząd Parafialnego Oddziału, na wniosek prezesa, wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

Art. 46
Prezes Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej reprezentuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w sprawach wewnętrznych stowarzyszenia.

Art. 47
1. Do kompetencji Zarządu Parafialnego Oddziału należy:

1) kierowanie działalnością Akcji Katolickiej w parafii;
2) opracowanie planów działalności Akcji Katolickiej w parafii, w uzgodnieniu z Parafialnym Asystentem Kościelnym;
3) zarządzanie majątkiem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej;
4) przygotowanie projektu planu finansowego i bilansu rocznego;
5) zajmowanie stanowiska w bieżących sprawach Akcji Katolickiej w parafii;
6) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
7) składanie sprawozdań z działalności Parafialnego Oddziału, z przychodów i wydatków, Walnemu Zebraniu Parafialnego Oddziału i Zarządowi Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej;
8) wnioskowanie do Zarządu Diecezjalnego Instytutu o przyjęcie kandydatów na członków lub wykluczenie członków z Akcji Katolickiej;
9) wykonywanie uchwał Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i współpraca z nim;
10) współpraca z innymi stowarzyszeniami, ruchami i grupami działającymi w parafii.

2. Do sposobu podejmowania uchwał przez Zarząd Parafialnego Oddziału stosuje się art. 27 statutu.

Art. 48
1. Komisja Rewizyjna Parafialnego Oddziału składa się z dwóch lub trzech członków.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału należy:

1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności finansowej Zarządu Parafialnego Oddziału, z uwzględnieniem celowości wydatków oraz rzetelności i prawidłowości dokumentacji finansowej;
2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli realizacji przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania członków;
3) przedkładanie Walnemu Zebraniu i Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
4) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu;
5) występowanie do Walnego Zebrania Parafialnego Oddziału z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Zarządu Parafialnego Oddziału;
6) występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Parafialnego Oddziału.

Art. 49

1. Parafialny Asystent Kościelny zapewnia łączność oddziału z biskupem diecezjalnym, dba o właściwą formację członków i czuwa nad czystością doktryny.

2. Parafialnym Asystentem jest mianowany przez biskupa diecezjalnego, z reguły, proboszcz parafii lub w uzasadnionej sytuacji inny kapłan.

3. Parafialny Asystent uczestniczy w spotkaniach roboczych i posiedzeniach organów Parafialnego Oddziału.

4. Uczestniczy w spotkaniach zwołanych przez Asystenta Diecezjalnego.

Art. 50
1. Parafialny Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu lub Walnego Zebrania Parafialnego Oddziału w sprawach dotyczących wiary i moralności.

2. Do zgłoszonego sprzeciwu przez Parafialnego Asystenta Kościelnego stosuje się art. 36 statutu.