DIAK PDF Drukuj
czwartek, 02 grudnia 2010 01:00

Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej

STATUT AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE
Warszawa 2010
(Art. 24 - 36)

Rozdział IV

Struktury organizacyjne
Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej


Art. 24
Organami Akcji Katolickiej w diecezji są:

1) Rada Diecezjalnego Instytutu,

2) Zarząd Diecezjalnego Instytutu,

3) Komisja Rewizyjna.

Art. 25
1. Radę Diecezjalnego Instytutu stanowią Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

2. Biskup diecezjalny może powołać do Rady innych członków Akcji Katolickiej działającej w diecezji.

Art. 26
1. Rada Diecezjalnego Instytutu odbywa zebrania zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Rada Diecezjalnego Instytutu wybiera ze swego grona przewodniczącego zebrania, jego zastępcę i sekretarza, którzy stanowią prezydium zebrania.

3. Zebrania Rady zwołuje Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu albo, z jego upoważnienia, wiceprezes.

4. Zebrania zwyczajne zwoływane są przynajmniej raz w roku; nadzwyczajne, w miarę potrzeby lub na żądanie Asystenta Kościelnego, Komisji Rewizyjnej, albo na pisemny wniosek 1/4 członków Rady Diecezjalnego Instytutu. Zebranie Rady powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub pisemnego wniosku.

5. Jeżeli urząd Prezesa Diecezjalnego Instytutu nie jest obsadzony, albo Prezes nie wykonuje obowiązku określonego w ust. 3, zebrania Rady zwołuje Diecezjalny Asystent Kościelny.

Art. 27
1. Uchwały Rady Diecezjalnego Instytutu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Jeśli liczba obecnych członków Rady jest mniejsza, niż określa to ust. 1, z powodu usprawiedliwionej nieobecności, uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 jej członków.

2. Głosowanie jest jawne, a w sprawach personalnych – tajne.

Art. 28
1. Do kompetencji Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej należy:

1) wybór trzech kandydatów na Prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu;
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu Diecezjalnego Instytutu;
3) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
4) wybór i odwoływanie delegata do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;
5) uchwalanie programów działania Akcji Katolickiej w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym;
6) uchwalanie sposobu realizacji wieloletnich programów działania Akcji Katolickiej, zatwierdzonych przez Radę Krajowego Instytutu;
7) uchwalanie wysokości i zasad wpłat Parafialnych Oddziałów na rzecz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej;
8) uchwalanie planu finansowego Akcji Katolickiej w diecezji;
9) ocena rocznego sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej w diecezji;
10) udzielenie absolutorium Zarządowi Diecezjalnego Instytutu;
11) uchwalenie umotywowanego wniosku do biskupa diecezjalnego o odwołanie Prezesa Zarządu w związku z nieotrzymaniem absolutorium przez Zarząd;
12) ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej;
13) podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w diecezji;
14) ustanawianie odznaczeń;
15) powoływanie jednostek organizacyjnych.

2. Rada Diecezjalnego Instytutu dokonuje wyboru kandydatów na Prezesa, delegata do Rady Krajowego Instytutu oraz członków organów Diecezjalnego Instytutu spośród swoich członków.

Art. 29
W skład Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wchodzą:

1) prezes,
2) dwóch wiceprezesów,
3) sekretarz,
4) skarbnik,
5) od jednego do czterech członków.

Art. 30
1. Prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu mianuje biskup diecezjalny spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę Diecezjalnego Instytutu, przedstawionych przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.

2. Zarząd Diecezjalnego Instytutu, na wniosek prezesa, wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

Art. 31
Zarząd Diecezjalnego Instytutu, pod przewodnictwem prezesa, kieruje działalnością Akcji Katolickiej w diecezji.

Art. 32
1. Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu reprezentuje Akcję Katolicką działającą w diecezji.

2. W czasie nieobecności prezesa, Akcję Katolicką reprezentuje wiceprezes Zarządu Diecezjalnego wskazany przez prezesa.

Art. 33
1. Do kompetencji Zarządu Diecezjalnego Instytutu należy:

1) wykonywanie uchwał Rady Diecezjalnego Instytutu;
2) opracowanie programu działalności Akcji Katolickiej w diecezji;
3) zarządzanie majątkiem Akcji Katolickiej w diecezji;
4) przygotowywanie projektu planu finansowego i bilansu rocznego Akcji Katolickiej w diecezji;
5) powoływanie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej;
6) powoływanie i ustalanie zasad działania sekcji środowiskowych;
7) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, zmiana statusu członka zwyczajnego lub wspierającego oraz wykluczanie i skreślanie z listy członków;
8) koordynowanie i kontrolowanie działalności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej;
9) składanie rocznych sprawozdań z działalności, przychodów i wydatków Akcji Katolickiej w diecezji – biskupowi diecezjalnemu, Radzie Diecezjalnego Instytutu i Zarządowi Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;
10) współpracowanie z innymi stowarzyszeniami diecezjalnymi i ruchami kościelnymi;
11) współdziałanie z innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych.

2. Do sposobu podejmowania uchwał przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu stosuje się art. 27 statutu.

Art. 34
1. Komisja Rewizyjna Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej liczy od trzech do pięciu członków.


2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Zarządu Diecezjalnego Instytutu, z uwzględnieniem celowości wydatków oraz rzetelności i prawidłowości dokumentacji finansowej;
2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli realizacji przez Zarząd uchwał Rady Diecezjalnego Instytutu;
3) przedkładanie Radzie i Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
4) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Radzie Diecezjalnego Instytutu;
5) występowanie do Rady Diecezjalnego Instytutu z wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu Diecezjalnego Instytutu;
6) występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady Diecezjalnego Instytutu.

Art. 35
1. Diecezjalny Asystent Kościelny zapewnia łączność stowarzyszenia z biskupem diecezjalnym, dba o właściwą formację członków stowarzyszenia i czuwa nad czystością doktryny.

2. Diecezjalnego Asystenta mianuje biskup diecezjalny.

3. Diecezjalny Asystent uczestniczy w spotkaniach roboczych i posiedzeniach organów Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

4. Koordynuje pracę Parafialnych Asystentów i organizuje dla nich zebrania przynajmniej raz w roku.

5. Uczestniczy w spotkaniach zwołanych przez Asystenta Krajowego.


Art. 36
1. Diecezjalny Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu lub Rady dotyczącej spraw wiary i moralności.

2. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę.

3. O zasadności sprzeciwu rozstrzyga biskup diecezjalny.

4. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, a oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą z datą jej podjęcia.