KIAK PDF Drukuj
czwartek, 02 grudnia 2010 01:00

Krajowy Instytut Akcji Katolickiej

STATUT AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE
Warszawa 2010
(Art. 51 - 63)

Rozdział IV

Struktury organizacyjne
Krajowy Instytut Akcji Katolickiej

Art. 51
Organami Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej są:

1) Rada Krajowego Instytutu,

2) Zarząd Krajowego Instytutu,

3) Komisja Rewizyjna.

Art. 52
1. Radę Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej stanowią prezesi Zarządów Diecezjalnych Instytutów i po jednym delegacie z każdej diecezji, wybranym przez Radę Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ze swego grona.

2. Krajowy Asystent Kościelny może powołać w skład Rady innych członków Akcji Katolickiej po konsultacji z biskupem diecezjalnym, z której pochodzi kandydat.

Art. 53
1. Zebrania Rady Krajowego Instytutu są zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Do sposobu zwoływania i prowadzenia zebrań Rady stosuje się art. 26 statutu.

Art. 54
Do sposobu podejmowania uchwał przez Radę Krajowego Instytutu stosuje się odpowiednio art. 27 statutu.

Art. 55
1. Do kompetencji Rady Krajowego Instytutu należy:

1) wybór trzech kandydatów na Prezesa Zarządu Krajowego Instytutu;
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu Krajowego Instytutu;
3) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
4) uchwalanie wytycznych działania Akcji Katolickiej w Polsce w uzgodnieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej;
5) uchwalanie wieloletnich programów działania Akcji Katolickiej;
6) uchwalanie planu finansowego Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;
7) uchwalanie wysokości i zasad wpłat Diecezjalnych Instytutów na rzecz Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;
8) ocena rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;
9) udzielanie absolutorium Zarządowi Krajowego Instytutu;
10) uchwalenie umotywowanego wniosku do Konferencji Episkopatu Polski o odwołanie Prezesa Zarządu w związku z nieotrzymaniem absolutorium przez Zarząd;
11) ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu;
12) podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w Polsce;
13) ustanawianie odznaczeń;
14) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Akcji Katolickiej w organizacjach krajowych i zagranicznych;
15) powoływanie jednostek organizacyjnych.

2. Rada Krajowego Instytutu dokonuje wyborów kandydatów na prezesa oraz członków organów Krajowego Instytutu spośród swoich członków.

Art. 56
W skład Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej wchodzą:

1) prezes,
2) dwaj wiceprezesi,
3) sekretarz,
4) skarbnik,
5) czterech członków.

Art. 57
1. Prezesa Zarządu Krajowego Instytutu mianuje Konferencja Episkopatu Polski spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, przedstawionych przez Krajowego Asystenta Kościelnego.

2. Zarząd Krajowego Instytutu, na wniosek prezesa, wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

Art. 58
Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej koordynuje działalność Akcji Katolickiej w wymiarze ponad diecezjalnym.

Art. 59
Prezes Zarządu Krajowego Instytutu reprezentuje Akcję Katolicką w Polsce.

Art. 60
1. Do kompetencji Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej należy:

1) wykonywanie uchwał Rady Krajowego Instytutu;
2) opracowywanie wytycznych dotyczących działalności Akcji Katolickiej w Polsce;
3) zarządzanie majątkiem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;
4) przygotowanie projektu planu finansowego i bilansu rocznego;
5) powoływanie i ustalanie zasad działania sekcji środowiskowych;
6) składanie rocznych sprawozdań z działalności Krajowego Instytutu z przychodów i wydatków Radzie Krajowego Instytutu i po jej zatwierdzeniu Konferencji Episkopatu Polski, za pośrednictwem Krajowego Asystenta Kościelnego;
7) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących Akcji Katolickiej w Polsce;
8) współdziałanie z innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych.

2. Do sposobu podejmowania uchwał Zarządu Krajowego Instytutu stosuje się art. 27 statutu.

Art. 61
1. Komisja Rewizyjna Krajowego Instytutu składa się z pięciu członków.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu stosuje się art. 34 statutu.

Art. 62
1. Krajowy Asystent Kościelny zapewnia łączność stowarzyszenia z Konferencją Episkopatu Polski, dba o właściwą formację w stowarzyszeniu oraz czuwa nad czystością doktryny.

2. Krajowego Asystenta mianuje Konferencja Episkopatu Polski spośród swoich członków.

3. Krajowy Asystent uczestniczy w spotkaniach roboczych i posiedzeniach organów Krajowego Instytutu.

4. Koordynuje pracę Diecezjalnych Asystentów i organizuje dla nich zebrania przynajmniej raz w roku.

Art. 63
1. Krajowy Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu lub Rady Krajowego Instytutu, w sprawach dotyczących wiary i moralności.

2. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę.