II Otwarty Konkurs Plastyczny „Miłosierdzie Boże na kartach Pisma Świętego” PDF Drukuj Email
środa, 02 maja 2018 09:57

 

W ramach obchodów w ramach XIX Radomszczańskich Dni Rodziny, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Radomsku wraz z Księdzem Proboszczem, Jackiem Wierzbą zaprasza do włączenia się w II Otwarty Konkurs Plastyczny „Miłosierdzie Boże na kartach Pisma Świętego”.

Licząc na Państwa zainteresowanie, zwracamy się z prośbą o zaangażowanie Waszych Pociech, jak i placówek oświatowych w niniejsze przedsięwzięcie.

Ks. Jacek Wierzba - proboszcz par. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Radomsku
Barbara Kabzińska - prezes POAK, par. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Radomsku

 

 

REGULAMIN

II Otwartego Konkursu Plastycznego „Miłosierdzie Boże na kartach Pisma Świętego”

§ 1.

Cele 

Celem konkursu jest:

 1. Pochylenie się dzieci, młodzieży i rodziców/opiekunów nad tematem Bożego Miłosierdzia i samodzielne wykonanie przez uczestnika konkursu prac plastycznych nawiązujących do hasła konkursu: „Miłosierdzie Boże na kartach Pisma Świętego”;

 2. Zachęcenie dzieci, młodzieży, a także całych rodzin do poznawania Pana Boga poprzez lekturę Pisma Świętego oraz do odważnego dzielenia się z innymi tym, co wnosi do życia człowieka Słowo Boże;

 3. Utrwalenie w świadomości młodych pokoleń przesłania płynącego ze świadectwa życia wielkich Polaków – misjonarzy Bożego Miłosierdzia – świętej siostry Faustyny Kowalskiej oraz świętego Jana Pawła II;

 4. Próba przywrócenia w rodzinach tradycji wspólnego czytania fragmentów Pisma, a tym samym modlitwy, uczenia się poprzez przywoływanie historii biblijnych, kształtowania postaw moralnych popartych przykładem biblijnych bohaterów, budowania świadomości religijnej;

 5. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności twórczej u dzieci i młodzieży;

 6. Wykreowanie bodźca do podjęcia przez dzieci i młodzież próby wyrażenia autorskich i ważnych przemyśleń - przekształcenia tekstu literackiego na uniwersalny język wizualny;

 7. Pielęgnowanie w świadomości młodych Polaków nauki płynącej ze Światowych Dni Młodzieży, które w 2016 r. odbyły się w Krakowie pod hasłem „Błogosławieni Miłosierni”.

§ 2. 
Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Radomsku;
 2. Konkurs odbywa się w ramach XIX Radomszczańskich Dni Rodziny.

§ 3. 
Założenia Konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
  a)  przedszkole
  b)  klasy I-IV
  c)  klasy V-VIII (lub klasy V - VI + gimnazjum);

 2. Prace mogą być wykonane w dowolnej dwuwymiarowej technice plastycznej (z wyjątkiem fotografii) np. malarstwo, rysunek, collage, grafika, techniki mieszane i własne;

 3. Format pracy nie powinien przekraczać wymiaru A3;

 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę;

 5. Zgłaszana praca powinna być bezpośrednim nawiązaniem do konkretnego fragmentu Pisma Świętego, mówiącego o Bożym Miłosierdziu (wybrany fragment może być dowolnej długości – może to być cała przypowieść, epizod z życia bohatera biblijnego, konkretny psalm opiewający miłosierdzie Boże, a nawet jeden, lecz uzasadniony tematycznie werset);

 6. Praca plastyczna powinna mieć na odwrocie przyklejoną kartę zgłoszenia z następującymi danymi:
  a) imię, nazwisko,
  b) klasa,
  c) telefon kontaktowy,
  d) adres,
  e) placówka (szkoła/parafia)
  f) tytuł pracy
  g) siglum - symbol literowo-cyfrowy wskazujący na fragment Pisma Świętego, który stał się inspiracją do wykonania dzieła (np. praca zainspirowana Przypowieścią o Synu Marnotrawnym powinna posiadać opis Łk 15,11-32);

 7. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem Organizatorowi praw autorskich majątkowych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);

 8. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);

 9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom (przechodzą na własność Organizatora).
§ 4.

Zasady nadsyłania prac konkursowych

 1. Pracę należy złożyć w terminie do 2 czerwca 2018 r. (w przypadku przesyłania pracy pocztą, decyduje data dostarczenia pracy na adres Organizatora);

 2. Pracę należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
  Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Radomsku, ul. Przedborska 192, 97-500 Radomsko, z dopiskiem Konkurs Plastyczny

§ 5.

Ocena prac

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora, w skład którego wchodzić będą osoby, posiadające kompetencje zawodowe:
  a)   artysty-plastyka (do oceny artystycznej dzieła),
  b)  teologa/nauczyciela (do oceny merytorycznej dzieła);

 2. Jury w szczególny sposób weźmie pod uwagę:
 • umiejętność doboru tematu i kreatywnego rozstrzygnięcia postawionego problemu,
 • walory estetyczne, otwartość na nowatorskie rozwiązania formalne poprawność treściową.


3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 6.

Ogłoszenie wyników Konkursu


 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 czerwca 2018 r. w Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Radomsku, po Mszy świętej  o godz. 19:00;

 2. Podczas uroczystego rozstrzygnięcia wręczone zostaną dyplomy i nagrody rzeczowe;

 3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

 

§ 7.

Nagrody

 1. Jury przyzna trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej;

 2. Jury ma prawo do przyznania równorzędnych nagród oraz do przyznania dodatkowych wyróżnień;

 3. Jury ma prawo do nie przyznania pierwszej nagrody w przypadku niskiego poziomu nadesłanych prac.

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są pod numerem telefonu:
512 294 635 -
Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej -Barbara Kabzińska.


REGULAMIN

II Otwartego Konkursu Plastycznego „Miłosierdzie Boże na kartach Pisma Świętego”


 • 1 Cele

Celem konkursu jest:

 1. Pochylenie się dzieci, młodzieży i rodziców/opiekunów nad tematem Bożego Miłosierdzia i samodzielne wykonanie przez uczestnika konkursu prac plastycznych nawiązujących do hasła konkursu: „Miłosierdzie Boże na kartach Pisma Świętego”;

 2. Zachęcenie dzieci, młodzieży, a także całych rodzin do poznawania Pana Boga poprzez lekturę Pisma Świętego oraz do odważnego dzielenia się z innymi tym, co wnosi do życia człowieka Słowo Boże;

 3. Utrwalenie w świadomości młodych pokoleń przesłania płynącego ze świadectwa życia wielkich Polaków – misjonarzy Bożego Miłosierdzia – świętej siostry Faustyny Kowalskiej oraz świętego Jana Pawła II;

 4. Próba przywrócenia w rodzinach tradycji wspólnego czytania fragmentów Pisma, a tym samym modlitwy, uczenia się poprzez przywoływanie historii biblijnych, kształtowania postaw moralnych popartych przykładem biblijnych bohaterów, budowania świadomości religijnej;
 5. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności twórczej u dzieci i młodzieży;


 1. Wykreowanie bodźca do podjęcia przez dzieci i młodzież próby wyrażenia autorskich

i ważnych przemyśleń - przekształcenia tekstu literackiego na uniwersalny język wizualny.


 1. Pielęgnowanie w świadomości młodych Polaków nauki płynącej ze Światowych Dni Młodzieży, które w 2016 r. odbyły się w Krakowie pod hasłem „Błogosławieni Miłosierni”.


 • 2

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Radomsku;
 2. Konkurs odbywa się w ramach XIX Radomszczańskich Dni Rodziny.


 • 3


Założenia Konkursu


 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:


a)  przedszkole


b)  klasy I-IV

c)  klasy V-VIII (lub klasy V - VI + gimnazjum);


 1. Prace mogą być wykonane w dowolnej dwuwymiarowej technice plastycznej (z wyjątkiem fotografii) np. malarstwo, rysunek, collage, grafika, techniki mieszane i własne;


 1. Format pracy nie powinien przekraczać wymiaru A3;
  1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę; 1. Zgłaszana praca powinna być bezpośrednim nawiązaniem do konkretnego fragmentu Pisma Świętego, mówiącego o Bożym Miłosierdziu (wybrany fragment może być dowolnej długości – może to być cała przypowieść, epizod z życia bohatera biblijnego, konkretny psalm opiewający miłosierdzie Boże, a nawet jeden, lecz uzasadniony tematycznie werset);


 1. Praca plastyczna powinna mieć na odwrocie przyklejoną kartę zgłoszenia z następującymi danymi:


a) imię, nazwisko

b) klasa

c) telefon kontaktowy

d) adres

e) placówka (szkoła/parafia)

f) tytuł pracy

g) siglum - symbol literowo-cyfrowy wskazujący na fragment Pisma Świętego, który stał się

inspiracją do wykonania dzieła (np. praca zainspirowana Przypowieścią o Synu Marnotrawnym powinna posiadać opis Łk 15,11-32);

 1. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem Organizatorowi praw autorskich majątkowych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);


 1. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);


 1. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom (przechodzą na własność Organizatora).


 • 4


Zasady nadsyłania prac konkursowych 1. Pracę należy złożyć w terminie do 2 czerwca 2018 r. (w przypadku przesyłania pracy pocztą, decyduje data dostarczenia pracy na adres Organizatora);


 1. Pracę należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:


Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Radomsku


ul. Przedborska 192

97-500 Radomsko


z dopiskiem Konkurs Plastyczny • 5

Ocena prac

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora, w skład którego wchodzić będą osoby, posiadające kompetencje zawodowe


a)   artysty-plastyka (do oceny artystycznej dzieła)


b)  teologa/nauczyciela (do oceny merytorycznej dzieła);


3. Jury w szczególny sposób weźmie pod uwagę:


 • umiejętność doboru tematu i kreatywnego rozstrzygnięcia postawionego problemu


 • walory estetyczne


 • otwartość na nowatorskie rozwiązania formalne


 • poprawność treściową;


 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. • 6


Ogłoszenie wyników Konkursu


 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 czerwca 2018 r. w Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Radomsku, po Mszy świętej odprawianej o godz. 19:00;


 1. Podczas uroczystego rozstrzygnięcia wręczone zostaną dyplomy i nagrody rzeczowe;


 1. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej. • 7


Nagrody


 1. Jury przyzna trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej;


 1. Jury ma prawo do przyznania równorzędnych nagród oraz do przyznania dodatkowych wyróżnień;


 1. Jury ma prawo do nie przyznania pierwszej nagrody w przypadku niskiego poziomu nadesłanych prac.
Telefon kontaktowy:

Barbara Kabzińska

512 294 635